Bååt

Bååt är en medeltida svensk frälseätt, stammade från Småland. Möjligen har ätten gemensamt ursprung med ätten Bonde, då båda ätterna för samma vapen och släktmedlemmarna i äldre tid kallat varandra för fränder. Ättens äldste kände stamfar är väpnaren Jon Petersson, vilken nämns i handlingar under åren 1390—1418. Det har antagits att dennes far var riddaren Peter Jonsson, vilken stammande från Småland och förde en båt i sitt vapen. Denne herr Peter Jonsson, som stundvis kallade sig  Peter Bonde eller Peter Haak, omtalas som riksråd från 1322 och slogs till riddare vid kung Magnus kröning 1336.

Peter Jonssons ättlingar i åttonde led, bröderna Seved Bååt och Nils Bååt, upphöjdes den 29 januari 1650 i friherrligt stånd som friherrar Bååt. Konfirmationsdiplom utfärdades den 25 maj 1650. Vid upphöjelsen erhöll Seved Bååt friherrskapet Härlunda i Kronobergs län. Ätten introducerades 1650 på riddarhuset bland friherrarna under nr 13, nuvarande nr 12. Den utgick på svärdssidan 1698.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet för friherrarna Bååt finns i tre varianter. Den första varianten har ett helt annat utförande än de övriga två. Vid sidan av utförandet som helhet, förekommer ett par väsentliga heraldiska skillnader. I den första varianten består dexter hjälmprydnad av två vingar, där vingarna (eller åtminstone den helt synliga vingen) är belagd med korslagda kvistar genom en öppen krona. I denna första variant har hjälmtäcket har fått utseende av en mantel. I den andra varianten, vars utförande alltså är ett helt annat, är hjälmtäcket utfört som ett böljande slitsat hjälmtäcke. Dexter hjälmprydnad har dock i princip samma innehåll som i den första varianten. Den tredje varianten är en uppenbar retusch av den andra varianten. Utmärkande för variant 3 är att i dexter hjälmprydnad är kvistarna och kronan placerade mellan vingarna. Alla varianterna är signerade; den första bilden är signerad w:h:f: , medan den andra och den tredje är signerade W:H:F

Vapnet finns i samtliga undersökta exemplar. I fem exemplar är vapnet placerat till vänster på det sjunde bladet med friherrevapen, medan det i fyra är placerat till vänster på det femte bladet med friherrevapen. Rubriken i de fyra första exemplaren är Frijherrar Båtar, medan den i övriga exemplar är Frijherrar Bååtar.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. friherrar
blad
fol. v/h var. sign.
KB A 7 K v A w:h:f:
KB B 7 K v A w:h:f:
GUB 7 K v A w:h:f:
RH 1 7 K v B W:H:F
LSH 1 7 K v B’ W:H:F
RA 5 F v B’ W:H:F
KB C 5 F v B’ W:H:F
LSH 2 5 F v B’ W:H:F
RH 2 5 F v B’ W:H:F

Förklaring till tabellen

Vi kan här se en tydlig progression. Vapnet har först givits ett utförande. Av någon anledning har vapnet utförts på nytt och detta utförande har sedan korrigerats. Exemplar RH 1 verkar uppenbart kunna placeras efter KB A–B och GUB, men före övriga exemplar. Exemplar LSH 1 måste placeras efter RH 1 men, med hänsyn till inplacering, före de fyra sista exemplaren. Utifrån vapnet för friherrar Bååt bör man därför kunna sluta sig till att exemplaren kronologiskt kan ordnas på det sätt som indikeras i tabellen.

Kommentarer från Facebook