Då vi nu har gått igenom samtliga vapen i Riddarhusets första klass och står på tröskeln till den andra klassen, kan det kanske vara lämpligt att säga något om Riddarhusets klassindelning och de sidor som föregår respektive klass i vapenboken.

I samband med att Riddarhuset inrättades 1625 indelades ätterna i tre klasser. Den första klassen eller herreklassen omfattade betitlad högadel bestående av grevar och friherrar; den andra klassen eller riddarklassen omfattade obetitlade ättlingar till riksråd, den obetitlade högadeln; den tredje klassen eller svenneklassen omfattade övriga obetitlade ätter. Vid omröstning på Riddarhuset hade varje klass en röst. Eftersom första och andra klassen omfattade betydligt färre ätter än den tredje klassen, medförde röstreglerna att makten placerades hos högadeln.

Klassindelningen avskaffades 1719, vilket innebar att makten försköts mot den talrikare obetitlade lågadeln. 1778 återinförde Gustav III en indelning av Riddarhuset i tre klasser, men fördelningen av ätter mellan riddarklassen och svenneklassen gjordes delvis efter andra principer än tidigare. Klassindelningen avskaffades på nytt 1810.

Sidor i vapenboken

I vapenboken föregås varje klass av en titelsida. Sidornas innehåll skiljer sig inte mellan de olika exemplaren, men utifrån skillnader i sättning av texten kan olika varianter identifieras, vilket redovisas i nedanstående tabell. Detta stärker ytterligare den inbördes ordning mellan exemplaren som de hittills undersökta vapnen har antytt.

  KB A KB B RH 1 KB C RH 2
Prima classis var 1 var 1 var 1 var 1 var 2
Secunda classis var 1 var 1 var 1 var 2 var 3
Tertia classis var 1 var 1 var 2 var 2 var 3
Kommentarer från Facebook