supplik_1650.52.webb

Supplik 1650

1650 skulle drottning Christina krönas och samtidigt inkallades en riksdag, den så kallade kröningsriksdagen. Riksdagen 1650 har framför allt gått till historien för de öppna strider som förekom mellan de fyra stånden samt för att det var vid denna riksdag som drottningens kusin, pfalzgreven Karl Gustav valdes till arvfurste, något som lade grunden för den pfalziska ätten på Sveriges tron 1654–1720.

Vid riksdagen 1650 inkom Henrich Keyser med en ny supplik till Ridderskapet och adeln. Boktryckaren förklarade att vapenboken var till största delen färdig, men att han behövde täckning för gjorda utlägg. Vapenboken skulle i så fall kunna vara färdig inom tre veckor. Suppliken lästes upp för ridderskapet och adeln den 6 november, men några beslut fattades inte. Inte heller visades någon färdig vapenbok upp under den pågående riskdagen. Det första exemplaret skulle i stället komma att överlämnas till drottningen i samband med hennes födelsedag i december 1650.

Nedan följer en avskrift av suppliken. Ett stort tack till Tony Jonsson, Örnsköldsvik, som utfört denna avskrift!

N:52Högh=Walborne Grefwar, Frijherrar och Riddare,
Sampt Högh=Edle, Wälborne, Wälbördige,
Manhafftige, samptelige Swerige Rijkes
Riddeskap och Adel:Nådige och Gunstige Herrar.Ehuru wäl iagh intet twiflar Eders E:rs Gräffl. Grl: Excell:r
Nåder, N:r och Herligheeter, Herl:r som opå Rijkzdagh åhr 1647. här
församblade woro, Sigh Nåd= och Gunstl:r warda påminna m[å]
då öfwergine supplication, angående samptl: Ridderskapetz
och Adelens Wapner eller Sköldemärcken uthi een Book tilsam-
men aff Trycket förfärdiga wille; Bleff bewiljat, at iagh
samma Wärk i Jesu Nampn skulle begynna, och pro arrha
-100. Rijkzd. migh tilstältes; Nu emedan till ett sådant högt
Och kostbart werck ju ingalunda ringa expenser forda wil;
Hwilka at förskaffa, iagh migh thet medlet för händer tagit,
Nempligen thet iagh för itt åhr sedan i nästförgångne Rijkzdagh,
manuale eller then Andelige handboken, thet Högloffl: Ridderska-
pet till ähra, i wärket stälte, sampt underdånligen och tienste-
willigen dedicerade, thesslijkest exemplaria, widh 200 Stycken
medh ett wälförgylt Band, ibland thet Högloffl: Ridderskapet
uthförande, hwilken expens migh stegh till 250. Rdr. alt i
then underdånige förhoppning och gode tilförsicht, at worde thet
Högloffl: Ridderskaper sålunda bewågat, migh med sitt Nådige
och Gunstiga Bijstånd, sampt hielprijke hand under Armarna fat-
ta, hwar medh be:te Wapenbook deste bättre och fordarligare af migh
kunde blifwa förfärdigat; Hwilket sigh dock alt här til drögt
och fördragit hafwer, Jagh lijkwäl icke thess mindre ännu uthi en
godh förhopning står; Hälst aldenstund meerberörde Wapnbook
numehra så wijda fortsatt är, at, wil Gudh, innan 3 Wikors
tijdh samma Arbete sin fullbordan och eedskap winna kan :
Men såsom medh sielfwe Wapnernes afftryck mu här effter skal
Företagit warda, hwar til en tämmeligh stoor post papper
höra wil, ock iagh min ringa förmögenheet på itt annatt wäm[-]
som sammalunda Gudi och Hen:s Kongl: Maijtt: til ähra, såsom ock wårt
K. fädernes Land til stoor Nytta länder, anwändt hafwer :
Altså förmodandes, at mehrebe:te Wapenbook, såsom ett höghberörtt
Wärk, som nu mästedels färdigt och iagh ett stoort Förskått och
expenser giordt, så at iagh intet arbete at företaga mehra me-
del hafwer, icke måtte blifwa nederlagdt, Uthan E: E: Grl: Grl:
Excell:r Exc. N:r N:r och Herl: Herl:ter häruthinnan warda migh Nådig
och Gunsteligen adsistera och behielpeligh wara, hälst medan samma
Wärck länder Sweriges Rijke och samptl: Ridderskap och Adelen
Til en ewigh beröm och åminnelse; Förwäntandes här uppå ett
Nådigt och Gunstight Swar, och förblifwer
Eders E:r Gräfl: Grl: Excell:er Exc. Nåd:r Nep: och Herl: Herl:Ödmiuke och willig tienare, så länge iagh lefwerHenrich KayserContractet och hans
Revers heröfwer finnes
Med mehra Uthi sahl. Joh. Larsons
Sidste rekningh.H. Grefl. Excell.
N.der och herl.

Undertienstödmiucke

Heinrich Keyser

Kommentarer från Facebook