Sida A

Vapenböcker på Göteborgs universitetsbibliotek

Lördagen den 12 september anordnar Göteborgs Heraldiska Sällskap ett besök på Göteborgs universitetsbibliotek. Där kommer det göras nedslag i den heraldiska litteraturen med tyngdpunkt på svenska vapenböcker. Bland annat kommer Keysers vapenbok kunna studeras på närmare håll. Besöket följs av en extra ordinarie generalförsamling för Göteborgs Heraldiska Sällskap. Därefter finns Läs mer…

Keysers supplik 1650

Supplik 1650 1650 skulle drottning Christina krönas och samtidigt inkallades en riksdag, den så kallade kröningsriksdagen. Riksdagen 1650 har framför allt gått till historien för de öppna strider som förekom mellan de fyra stånden samt för att det var vid denna riksdag som drottningens kusin, pfalzgreven Karl Gustav valdes till Läs mer…

Om skraffering

Är vapnen i Keysers vapenbok skrafferade? Svaret är ja och nej! Begreppet skraffering har i dag en så väl etablerad heraldiska användning att även välinformerade heraldiker emellanåt missar att ordet har en mer allmän betydelse inom den grafiska konsten. Ordet skraffering kommer av italienskans sgraffiare, ’rista’ och kan ytterst härledas från grekiskans grapho, ’skriva’. Läs mer…