allmänt om vapenboken


Kulturstöd från Riddarhuset

Som framgår av inläggen här så skiljer sig samtliga exemplar av Keysers vapenbok mer eller mindre åt. För att åstadkomma en ingående beskrivning av vapenboken, är det nödvändigt att studera så många exemplar som möjligt. Ett problem i sammanhanget är att exemplaren är spridda över Sverige och kända exemplar finns […]


Sida A

Vapenböcker på Göteborgs universitetsbibliotek

Lördagen den 12 september anordnar Göteborgs Heraldiska Sällskap ett besök på Göteborgs universitetsbibliotek. Där kommer det göras nedslag i den heraldiska litteraturen med tyngdpunkt på svenska vapenböcker. Bland annat kommer Keysers vapenbok kunna studeras på närmare håll. Besöket följs av en extra ordinarie generalförsamling för Göteborgs Heraldiska Sällskap. Därefter finns […]


Keysers supplik 1651

Supplik 1651 I slutet av 1651 hölls ett så kallat utskottsmöte i Stockholm. Till skillnad från en vanlig riksdag var endast ett mindre antal personer kallade. Keyser tog tillfället i akt och lämnade in en supplik. Han intygar att han har haft stora utgifter med färdigställandet av vapenboken, 650 riksdaler, och […]


Societas Heraldica Lundensis

Lunds heraldiska seminarium

Den 15:e oktober kommer Keysers vapenbok att behandlas på Lunds heraldiska seminarium, arrangerat av Societas Heraldica Lundensis. Seminariet inleds av Jens Christian Berlin. Eftersits å Grands matsal till självkostnadspris. Datum: den 15 oktober, 2015 Tid: kl. 18:00 – 20:00 Plats: Juridicum, Lilla Gråbrödersgatan 4, 222 22 Lund Anmälan kan göras […]


Keysers supplik 1650

Supplik 1650 1650 skulle drottning Christina krönas och samtidigt inkallades en riksdag, den så kallade kröningsriksdagen. Riksdagen 1650 har framför allt gått till historien för de öppna strider som förekom mellan de fyra stånden samt för att det var vid denna riksdag som drottningens kusin, pfalzgreven Karl Gustav valdes till […]


Keysers supplik 1647

Uppdraget att trycka en vapenbok för den svenska adeln hade givits till Anders Bure 1633, men när Bure avled 1646 hade det inte tryckts någon vapenbok. Bures död innebar möjligheten för andra intresserade att anmäla sitt intresse för uppgiften och vid riksdagen 1647 inkom Henrich Keyser med en supplik, en […]


Riddarhusets klassindelning

Då vi nu har gått igenom samtliga vapen i Riddarhusets första klass och står på tröskeln till den andra klassen, kan det kanske vara lämpligt att säga något om Riddarhusets klassindelning och de sidor som föregår respektive klass i vapenboken. I samband med att Riddarhuset inrättades 1625 indelades ätterna i […]


Om skraffering

Är vapnen i Keysers vapenbok skrafferade? Svaret är ja och nej! Begreppet skraffering har i dag en så väl etablerad heraldiska användning att även välinformerade heraldiker emellanåt missar att ordet har en mer allmän betydelse inom den grafiska konsten. Ordet skraffering kommer av italienskans sgraffiare, ’rista’ och kan ytterst härledas från grekiskans grapho, ’skriva’. […]