Dedikation till drottning Christina

Then Stormächtigaste Högborne Furstinna och Frw, Frw CHRISTINÆ, Sweriges, Göthes och Wendes Drottning, Storfurstinna til Finland, Hertiginna uti Estland, Carelen, Bremen, Verden, Stettin-Pommern, Caßuben och Wänden, Furstinna til Rügen, Frw öfwer Ingermanneland och Wißmar, &c. Min allernådigaste Drottning.

EMädan Gudh then Alldrahögsta E. Kongl. May.tt igenom hans Guddomeliga nådige Wilia och Försyyn, theß Rijken, medh Land, Städer och Befästningar storligen förmehrat och wälsignat, så at E.K.May.tz Förkofring, Lycka, Victorier och Wälsignelser i heela Werlden är kunnige och utspridde wordne, therföre Gudh then Alldrahögsta billigt at tacka, Och icke det allenast, uthan thet högtberömde Ridderskapet och Adeln uthi en kort tijdh så låtet tiltaga och augerat, at man icke allenast billigt sigh therutöfwer motte förundra, utan motte bekänna, at sådan wälsignelse är ett Wärck af Gudh then Alldrahögste; Eliest är och Gudh then Alzmächtige til at prijsa, lofwa och tacka, at E.K.M.tz hugnelige Cröning är lyckeligen fullbordat och fulländat, hwarföre iagh migh min plichtskyldigheet påminnandes, thenna Adelige Wapenbook öfwer E.K.M.tz högloflige Ridderskap hafwer icke utan stoor omkostnadt, möda och arbete welat förfärdiga, och uthgå låta; Then iagh härmedh efter bem: mijn plicht och skyldigheet E.K.M. til Sijn lyckeliga Crönings-acts och ther hoos nu tilstundande Födelsesdags åminnelse, i störste underdånigheet dedicerar och offererar, underdån-ödmiukeligen bediandes, E.K.M. detta mitt ringa doch wälmeente Præsent och Dedication allernådigst Sigh låta behaga och acceptera, och min allernådigaste Drottning förblifwa; Såsom iagh är och förblifwer

E.K.M.tz underdån-ödmiukeligaste Tro-plichtskyldige Tienare then stund iagh lefwer,
Henrich Keyser.

Præsentatum uthi störste underdånigheet, på H.K.M. wår allernådigste Drottnings hugnelige Födelsedagh, den 8. Dec. 1650.

Kommentarer från Facebook

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *