För att redovisa ett vapens olika varianter och dess inplacering i de olika exemplaren av vapenboken, bifogas till beskrivningen av respektive ätt och dess vapen en tabell av detta utseende.

Ex. 2 kl.
blad
fol. rad v/m/h var. sign.
KB A 4 P 2 m A
KB B 4 P 2 m A
GUB 4 P 2 m A
RH 1 4 P 2 m A
LHS 1 4 P 2 m A
RA 4 P 2 m B
KB C 4 P 2 m B
LSH 2
RH 2
DK-KB

Tabellen skall läsas på följande sätt.

  1. ex.: vilket exemplar uppgifterna på raden avser. KB avser Kungliga Biblioteket, RA avser Riksarkivet, LSH avser Skoklosters slott (Livrustkammaren–Skokloster–Hallwylska), GUB avser Göteborgs universitetsbibliotek, RH avser riddarhuset, och DK-KB avser Kungliga Biblioteket i Köpenhamn. I det fall att en institution har flera exemplar har de utmärkts med bokstäver A, B, C eller siffror 1, 2. Exemplaren är ordnade efter den kronologiska ordning som efter en översiktlig undersökning verkar mest sannolik.
  2. blad: avser det blad inom klassen på vilket vapnet återfinns. Siffran är inte kopplad till bladets foliering, d.v.s. hur bladet är märkt, utan endast i vilken inbördes ordning bladet kommer inom klassen.
  3. fol.: avser bladets foliering, d.v.s. det löpande nummer eller littera som anger bladets ordningsföljd. Motsvarar begreppet paginering för sidor.
  4. rad: avser den rad på bladet där vapnet är placerat. Inom första klassen står endast två vapen bredvid varandra per blad, och därför förekommer inte kolumnen för dessa vapen. Inom andra och tredje klassen är sex vapen uppställda på två rader per blad.
  5. v/m/h: avser om vapnet är placerat till vänster/i mitten/till höger på aktuell rad.
  6. var.: avser identifierade varianter av vapnet. Varianter som skiljer sig helt åt får bokstavsbeteckningar: A, B etc. Varianter som på grund av retuschering endast skiljer i vissa delar betecknas A, A’ etc.
  7. sign.: avser förekomst av signatur.
Kommentarer från Facebook