Svensk Heraldisk Bibliografi är ett projekt med syfte att sammanställa en bibliografi över svenska heraldiska böcker och artiklar från det tidigaste trycket fram till idag.

I bibliografin medtas litteratur om heraldiska vapen samt ett urval av litteratur inom näraliggande ämnesområden som vexillologi och sfragistik. Geografiskt är bibliografin begränsad till Sverige, vilket dels avser litteratur utgiven i Sverige, oavsett om den berör svenska förhållanden eller inte, dels litteratur utgiven i utlandet som behandlar heraldik i Sverige. I det senare fallet inkluderas även litteratur som berör Sveriges historiska provinser samt tidigare perioder för områden som i dag är en del av Sverige. Som exempel kan nämnas att för Finland inkluderas litteratur som behandlar den period då Finland var en del av Sverige, d.v.s. fram till och med 1809, och för Skåne inkluderas även litteratur som behandlar den danska tiden, d.v.s före 1658.

Bibliografin är sammanställd med det ideala målet att vara fullständig. Att detta mål i praktiken inte kan nås fullt ut är i det närmaste självklart. Särskilt arbeten utgivna i utlandet samt bidrag som ingår i en publikation av icke-heraldisk karaktär, exempelvis en vanlig dagstidning, riskerar att förbigås. Arbetet med bibliografin har dock lagts upp på ett sådant sätt att en rimlig täckning ska kunna nås.

Arbeten som ingår i ett värdobjekt, exempelvis en artikel i en tidskrift eller antologi, har inkluderats med ett visst krav på omfattning. Texter som närmast är att betrakta som notiser har uteslutits. Någon exakt gräns har inte varit möjlig att sätta utan en sammanhållen bedömning av innehåll och karaktär har fått göras från fall till fall. Särtryck har i allmänhet uteslutits.

Bibliografin är uppdelad i en alfabetisk och en systematisk avdelning. Den alfabetiska avdelningen upptar fullständiga poster för de inkluderade arbetena ordnade under respektive huvuduppslag samt hänvisningar från biuppslag. Posterna utformas med utgångspunkt i Katalogiseringsregler för svenska biblio­tek (KRS), 2. uppl., 1990.

Den systematiska uppställningen är gjord utifrån en ämnesindelning. Denna har inte kunnat göras utifrån ­något allmänt klassifikationssytem, men Klassifikationssystem för svenska bibliotek, 8., omarb. uppl., 2006, har delvis tjänat som vägledning.

Hittills publicerade sammanställningar